Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Janusza Korczaka w Zielonce
Dokumenty
S Z K O L N Y     P R O G R A M     P R O F I L A K T Y K I

Opracowanie: Pedagog - Irena Wyczółkowska, współpraca: Anna Rozalska

       Program opiera się na założeniu, że efektywną formą profilaktyki jest uczenie dzieci myślenia w perspektywie zdrowego życia, dobrego funkcjonowania w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej. Realizacji założeń tego programu mają służyć działania szkoły i oddziaływania nauczycieli skierowane na promocję zdrowego stylu życia, dostarczania uczniom specyficznych informacji dotyczących mechanizmów uzależnienia oraz ogólnych umiejętności służących lepszemu radzeniu sobie z problemami życiowymi, emocjonalnymi i społecznymi

NADRZĘDNE CELE SZKOLNEGO PROGRAMU:

       Aby zrealizować nadrzędne cele szkolnego programu profilaktycznego wyszczególniono w nim trzy moduły dotyczące:
CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE:

 
Szczegóły programowe zadań i metod realizacji
ZAGADNIENIAZADANIAPROPONOWANE METODY REALIZACJI
I


Zachowania
w sytuacjach
wypadkowych
 • Uświadamianie skutków zdrowotnych niebezpiecznych i brawurowych zachowań na przerwach, przy szatni, sklepiku, na boiskach i na całym terenie szkolnym, oraz na wycieczkach
 • Zapobieganie panice i histerii
 • Uświadamianie dzieciom metod szukania pomocy i powiadamiania o zagrożeniach i wypadkach
 • Nabywanie umiejętności zachowania się w przypadkach kontaktu z przedmiotami niebezpiecznymi np.: petardy, niewybuchy, substancje toksyczne
 • nabywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w przypadkach omdleń, skaleczeń, krwotoków, itp.
 • Pogadanki o bezpieczeństwie wychowawców na godzinach wychowawczych
 • Zapoznanie z regulaminami obowiązującymi na terenie szkoły
 • Apele porządkowe w miarę potrzeb
 • Wykonanie plakatów obrazujących skutki niebezpiecznych zachowań
 • Wystawy prac plastycznych związanych z bezpieczeństwem
 • Spotkania z przedstawicielami policji, saperów, straży pożarnej, pielęgniarką szkolną
 • Ćwiczenia w rozpoznawaniu sygnałów alarmowych i próbna ewakuacja ˇ Poznawanie dróg ewakuacji na terenie szkoły
 • Omawianie prawdziwych sytuacji kontaktu z przedmiotami niebezpiecznymi (skutki, następstwa, sposób postępowania)
 • Projekcje filmów o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i pierwszej pomocy
 • Pogadanki w okresie największego zainteresowania młodzieży artykułami pirotechnicznymi (święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok)
 • Zaproszenie harcerzy na pogadankę i pokaz pierwszej pomocy przez Drużynę ratownictwa medycznego.
 • ZAGADNIENIAZADANIAPROPONOWANE METODY REALIZACJI
  II


  Higiena
 • Wdrażanie zasad dbałości o higienę
 • Wyrabianie nawyków higienicznych przy spożywaniu posiłków
 • Promocja zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia
 • Kształtowanie postaw związanych z ochroną środowiska
 • Podejmowanie działań dla ochrony i poszanowania zdrowia własnego i innych - uświadamianie negatywnego wpływu alkoholu, tytoniu, narkotyków i hałasu
 • Dostarczanie pozytywnych wzorów spędzania czasu wolnego
 • Ukazywanie wpływu reklam i środków masowego przekazu oraz gier komputerowych i Internetu na zachowania młodych ludzi
 • Spotkania ze stomatologiem i pielęgniarką szkolną
 • Pogadanki na temat utrzymywania czystości w toaletach i na holach
 • Uczenie i przypominanie prawidłowej postawy w czasie nauki i zabawy
 • Gimnastyka korekcyjna ćwiczenia w przerwach śródlekcyjnych
 • Przygotowywanie prostych posiłków na lekcjach techniki i przyrody
 • Wspólne spożywanie zdrowych śniadań z wychowawcą
 • Konkursy na plakaty, wierszyki i rymowanki o ochronie środowiska
 • Wędrówki piesze, gry i zabawy ruchowe, zajęcia terenowe
 • Udział w akcjach „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie świata”
 • Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie i wycieczki ekologiczne
 • Organizowanie warsztatów i pogadanek tematycznych
 • Projekcja filmów edukacyjnych
 • Organizowanie uroczystości i zabaw okolicznościowych
 • Urządzenie w klasach urodzin i rocznic
 • Ćwiczenie umiejętności planowania czasu
 • Organizowanie wyjazdów integracyjnych w obrębie klasy z udziałem rodziców
 • Koła zainteresowań, zajęcia w ramach, Dni Sportu
 • Wycieczki turystyczne i krajoznawcze, lekcje muzealne
 • Udział w przedstawieniach teatralnych i muzycznych na terenie szkoły
 • Działalność biblioteki i czytelni, promocja czytelnictwa
 • Przegląd i ćwiczenie umiejętności doboru czasopism i programów telewizyjnych
 • Spektakle i spotkania ze specjalistami do spraw uzależnień od komputera, gier i Internetu
 • ZAGADNIENIAZADANIAPROPONOWANE METODY REALIZACJI
  III


  Agresja
 • Poszukiwanie sposobów rozładowywania napięć: zdrowych, przynoszących ulgę, dopuszczalnych społecznie
 • Uczenie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, negocjowania, przepraszania i przebaczania
 • Zapobieganie przyzwalaniu na zachowania nieakceptowane społecznie, agresywne i dewastujące otoczenie
 • Rozwijanie wrażliwości na cierpienie zwierząt
 • Organizowanie warsztatów i szkoleń dla nauczycieli z profilaktyki
 • Prowadzenie zajęć dla uczniów
 • Uczenie technik relaksacyjnych
 • Ukazywanie prostych sposobów bezpiecznego rozładowywania napięć
 • Organizowanie zabaw z zachowaniami grzecznościowymi, odgrywanie scenek
 • Trening poprawnej komunikacji
 • Praca w zespołach zadaniowych
 • Promowanie zasad uczciwego, sprawiedliwego i honorowego postępowania
 • Promowanie postaw uczniów wykazujących się odwagą społeczną
 • Omawianie przypadków zachowań agresywnych, dyskusja na temat sposobów reagowania na nie
 • Uczenie poprzez przykłady właściwego rozumienia solidarności grupowej
 • Akcje samorządu szkolnego promujące właściwy stosunek do zwierząt
 • Projekcje filmów i analiza lektur ukazujących pozytywne relacje człowieka i zwierzęcia
 • ZAGADNIENIAZADANIAPROPONOWANE METODY REALIZACJI
  IV


  Uspołecznienie
 • Uczenie współdziałania w grupie rówieśniczej z nastawieniem na szacunek dla różnic między ludźmi
 • Dostrzeganie osób niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, samotnych i ich potrzeb
 • Dostarczanie pozytywnych wzorców organizowania zabaw szkolnych
 • Wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego, w tym koleżeństwa i przyjaźni
 • Stwarzanie okazji do przeżycia sukcesu, pozbycia się wstydu i poczucia własnej nieatrakcyjności
 • Spektakle i teatrzyki profilaktyczne
 • Zabawy i spotkania integrujące zespoły uczniów
 • Prezentowanie zainteresowań
 • Stwarzanie sytuacji do prezentowania swojego wizerunku ( hobby, zainteresowania, pasje )
 • Uroczystości klasowe np.: Dzień Babci i Dziadka
 • Lekcje okazjonalne z udziałem osób starszych, prezentujących doświadczenia zawodowe i osobiste
 • Dostosowanie głośności do wymogów zdrowotnych
 • Organizacja konkursów w trakcie zabaw karnawałowych i dyskotek
 • Przygotowanie poczęstunków w salach lekcyjnych
 • Wspólny udział klas w wycieczkach szkolnych
 • Tworzenie zespołów międzyklasowych i wewnątrzklasowych
 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej
 • Wystawy i prezentacje dotyczących własnych zainteresowań i pasji
 • Konkursy szkolne, kiermasze własnych wytworów i zawody sportowe
 • Różne formy pracy wolontariatu
 • Warsztaty dla uczniów mających trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami
 • ZAGADNIENIAZADANIAPROPONOWANE METODY REALIZACJI
  V


  Rodzina
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny
 • Pomoc rodzinie w sytuacjach losowych, problemach materialnych, wychowawczych i społecznych
 • Ochrona praw dziecka w sytuacjach niewydolności rodziny
 • Spotkania i prelekcje specjalistów dla rodziców na tematy wychowawcze i o profilaktyce różnego rodzaju zagrożeń
 • Zebrania rodziców z udziałem dzieci
 • Konsultacje indywidualne
 • Konsultowanie planów wychowawczych z rodzicami
 • Udział rodziców w wycieczkach, imprezach okazjonalnych i ich organizowaniu
 • Współpraca z instytucjami wspomagającymi rodzinę (Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Policja) oraz z psychologiem i pedagogiem szkolnym
 • Kontakty rodziców z wychowawcą klasy
 • Organizowanie zbiórek pieniężnych przez wolontariat, kiermasz używanych podręczników
 • Kiermasz wytworów i dzieł plastycznych dzieci
 • Pomoc socjalna dla uczniów
 • Dożywianie dzieci
 • Badanie środowiska rodzinnego uczniów
 • Kierowanie wniosków do Sądu Rodzinnego
 • Współpraca z instytucjami wspomagającymi rodziny niewydolne wychowawczo
 • Wskazywanie dróg uzyskania pomocy w sytuacjach dysfunkcjonalności środowiska rodzinnego ( np.: alkoholizm i narkomania, przemoc, zaniedbanie, przestępczość)
 • Szkolny program profilaktyki
  w SP3 im.Janusza Korczaka w Zielonce
  Opracowanie: Pedagog - Irena Wyczółkowska, współpraca: Anna Rozalska

  Szkolny program profilaktyki zatwierdzony przez:
  Radę Rodziców Rodziców w dniu 24.09.2007.
  Radę Pedagogiczną w dniu 26.09.2007.
  (Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 6-2007/2008)

  poczta szkolnaautor:© Anna Rozalska

  do strony głównej