Szkoła Podstawowa Nr 3 im.Janusza Korczaka w Zielonce
R A D A     R O D Z I C Ó W

zobacz: dokumenty Rady Rodziców SP3

W A Ż N E    O G Ł O S Z E N I A
      Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Zielonce
oraz Zarząd RADY RODZICÓW
prosi o dobrowolne dokonywanie wpłat na rzecz szkoły:

Wpłaty można dokonać wyłącznie na konto bankowe:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonce - Nr 24 1020 1042 0000 8602 0009 3559
z dopiskiem

imię i nazwisko ucznia, klasa, dobrowolna wpłata na fundusz Rady Rodziców, r.szk.2011/2012

Prosimy o dostarczenie do sekretariatu dowodu wpłaty
Bardzo dziękujemy

Szanowni Państwo - uprzejmie informujemy, że podczas zebrań szkolnych istnieje możliwość dokonania dobrowolnej wpłaty na Radę Rodziców bezpośrednio u dyżurujących przedstawicieli Rady Rodziców.

Szanowni Państwo -
RADA RODZICÓW ZWRACA SIĘ Z UPRZEJMĄ PROŚBĄ DO PAŃSTWA O DOKONYWANIE WŁAT NA RZECZ RADY RODZICÓW. PIENIĄŻKI KTÓRE PAŃSTWO PRZEKAZUJĄ SĄ WYDATKOWANE NA NASTĘPUJĄCE SPRAWY:

 • DOFINANSOWANIE GABINETU STOMATOLOGICZNEGO,
 • DOFINANSOWANIE WYCIECZEK DZIECI RODZIN Z TRUDNĄ SYTUACJĄ MATERIALNĄ,
 • DOFINANSOWANIE POMOCY NAUKOWYCH DLA SZKOŁY,
 • DOFINANSOWANIE ZAKUPU KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ,
 • DOFINANSOWANIE KÓŁEK ZAINTERESOWAŃ DZIAŁAJĄCYCH W SZKOLE,
 • DOFINANSOWANIE ZAKUPU NAGRÓD DLA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W WIELU KONKURSACH ORGANIZOWANYCH NA TERENIE SZKOŁY,
 • DOFINANSOWANIE NAGRÓD NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO.
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE NA OSTATNIM SPOTKANIU RADY RODZICÓW W DNIU 12.12 2011R., RADA PODJĘŁA DECYZJĘ O ZAKUPIE DWÓCH RZUTNIKÓW MULTIMEDIALNYCH DLA SZKOŁY NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 3000 ZŁ.
informacje i ogłoszenia przekazał Przewodniczący Rady Rodziców
opublikowano 19 grudnia 2011
Harmonogram sesji
Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Zielonce
Kadencja 2011/2012
 • 19 września 2011
 • .. listopada 2011
 • 12 grudnia 2011
 • .. stycznia 2012
 • .. marca 2012
 • .. kwietnia 2012
 • .. maja 2012
 • .. czerwca 2012
 • .. września 2012
Wchodzi w życie z dniem uchwalenia, Zielonka, dnia .. 2011r.
RADA RODZICÓW w r.szk. 2011/12
Zarząd Rady Rodziców ukonstytuowany w następującym składzie:
klasa 0A - Barbara Leśniczak      KOMISJA REWIZYJNA
klasa 0B - Grzegorz Marowski
klasa 1A - Justyna Wysocka-Jankowska
klasa 1B - Anna Frączek
klasa 2A - Piotr Onisk
klasa 2B - Marcin Pałka      PRZEWODNICZĄCY
klasa 2C - Małgorzata Murawska     Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO
klasa 3A - Urszula Pszczoła      KOMISJA REWIZYJNA
klasa 3B - Elżbieta Matejek BRAK KONTAKTU Z RADĄ
klasa 3C - Dorota Kowalewska
klasa 4A - Renata Gut      KOMISJA REWIZYJNA
klasa 4B - Grzegorz Wujkowski
klasa 5A - Agnieszka Stępniewska
klasa 5B - Agnieszka Stopka
klasa 5C - BRAK PRZEDSTAWICIELA
klasa 6A - Urszula Siekierka      SKARBNIK
klasa 6B - Jolanta Konopka      SEKRETARZ
klasa 6C - Magdalena Czerepko BRAK KONTAKTU Z RADĄ
 
K O M U N I K A T Y
KOMUNIKAT z 19 września 2011
odbyło się posiedzenie Rady Rodziców
w wyniku demokratycznych wyborów wyłoniono nowy skład Rady Rodziców i powołano Zarząd
KOMUNIKAT z 27 września 2010
odbyło się posiedzenie Rady Rodziców
w wyniku demokratycznych wyborów wyłoniono nowy skład Rady Rodziców i powołano Zarząd
KOMUNIKAT z .. września 2009
odbyło się posiedzenie Rady Rodziców
w wyniku demokratycznych wyborów wyłoniono nowy skład Rady Rodziców i powołano Zarząd
KOMUNIKAT z 15 września 2008
odbyło się posiedzenie Rady Rodziców
w wyniku demokratycznych wyborów wyłoniono nowy skład Rady Rodziców i powołano Zarząd
KOMUNIKAT z 24 września 2007
odbyło się posiedzenie Rady Rodziców
w wyniku demokratycznych wyborów wyłoniono nowy skład Rady Rodziców i powołano Zarząd
KOMUNIKAT z 6 listopada 2006
odbyło się posiedzenie Rady Rodziców
składki od rodziców są nadal potrzebne na działalność gabinetu stomatologicznego.
KOMUNIKAT z września 2006
25 września 2006 odbyło się posiedzenie Rady Rodziców
KOMUNIKAT ze stycznia 2005
22 osoby wpłaciły do RR składkę na rzecz szkoły - prosimy o wpłacanie.
KOMUNIKAT z września 2004
w roku szkolnym 2004/2005 szkolny gabinet dentystyczny prowadzi już normalną działalność.
KOMUNIKAT z maja 2004
Odnowiono i wyposażono gabinet pielęgniarsko-stomatologiczny. Z budżetu szkoły odnowiono gabinet i dokonano niezbędnych przeróbek hydraulicznych. Z pieniędzy Rady Rodziców zakupiono meble, a z prywatnych lekarza wyposażono w specjalistyczny sprzęt dentystyczny. Obecnie trwają prace przy wykończeniu oraz rozpoczęto procedurę odbioru przez Sanepid i Izbę Lekarską, od czego uzależnione jest otwarcie gabinetu.
KOMUNIKAT z listopada 2003
Rada Rodziców na spotkaniu w dniu 24 listopada 2003 podjęła temat zorganizowania w naszej szkole gabinetu dentystycznego. Ustalono, że tegoroczne składki na Radę Rodziców bedą przeznaczone na zakup wyposażenia. Ze szczegółami dotyczącymi tej akcji będzie się można zapoznać na spotkaniach z rodzicami w dniu 11 XII 2003 przy okazji Kiermaszu Adwentowego.
ZADANIA RADY RODZICÓW - STATUT
     Rada Rodziców Szkoły Podstawowej
wyciąg ze Statutu Szkoły
 1. Występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw oświaty
 2. Udziela pomocy Samorządowi Uczniowskiemu
 3. Działa na rzecz stałej poprawy bazy
 4. Pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności szkoły
 5. Współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku
 6. Opiniuje program wychowawczy szkoły i program profilaktyki
 7. Deleguje dwóch przedstawicieli do składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły
 8. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej regulamin, który ustala miedzy innymi;
  1. Kadencję, tryb, powoływanie i odwoływanie Rady Rodziców
  2. Organy, rady, sposób ich wyłaniania i zakres kompetencji
  3. Tryb podejmowania uchwał
  4. Zasady wydatkowania funduszy
 9. Regulamin opracowuje Rada Rodziców Szkoły Podstawowej. Jest on zatwierdzony przez zebrania ogólne
 10. Wydaje opinię o pracy nauczyciela stażysty - zgodnie z Kartą Nauczyciela

zobacz: Regulamin Rady Rodziców SP3

Podstawy prawne
Rada rodziców - przepisy dotyczące funkcjonowania

Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 roku z późniejszymi nowelizacjami:
Art. 53
1. W szkole może działać Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców, uchwala ogół rodziców uczniów tej szkoły.
3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.
4. Reprezentacja rodziców może także przybrać inną nazwę niż określona w ust. 1.
Art. 54
1. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw szkoły.
2. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w art. 53 ust.3.
SPRAWOZDANIA BUDŻETOWE RADY RODZICÓW
R O Z L I C Z E N I E    Z A   R O K   2 0 0 3 / 2 0 0 4
P R Z Y C H O D Y w zŁ
1Składki od rodziców10 930,00
2Wpłaty na rzecz szkoły (prowizje od firm)3 936,80
3Dobrowolne wpłaty (darowizny)250,00
4Odsetki bankowe0,013
razem15 116,93
W Y D A T K I w zŁ
1Nagrody dla uczniów za wyniki w nauce4 777,36
2Nagrody sportowe2 334,24
3Dofinansowanie wycieczek i zielonych szkół1 163,00
4Woda mineralna2 456,04
5Meble do gabinetu stomatologicznego4 000,00
6Wydatki okolicznościowe (kwiaty, wieńce, cukierki)613,92
7Prowizje bankowe i inne328,00
8Pomoce naukowe i inne364,07
9Premia dla klas za 100% wpłat459,00
10Dofinansowanie wyjazdów na zawody sportowe1500,00
razem17 977,63
Zestawienie powyższe otrzymano i opublikowano 8 lutego 2005
Komentarz i bilans w przygotowaniu (czekamy na dostarczenie materiałów)
PLAN    PRZYCHODÓW   R O K   2 0 0 4 / 2 0 0 5
P R Z Y C H O D Y w zŁ
1Składki od rodzicówok. 11 000,00
2Wpłaty na rzecz szkoły (prowizje)ok. 4 000,00
3Dobrowolne wpłaty (darowizny)ok. 300,00
4Stan środków na 01.09.20042659,84
razem17 959,84
W Y D A T K I w zŁ
1Nagrody różneok. 4 500,00
2Nagrody sportoweok. 2 500,00
3Woda mineralnaok. 2 000,00
4Dofinansowanie wycieczekok. 2 000,00
5Wydatki okolicznościowe (kwiaty, wieńce)ok. 600,00
6Prowizje bankoweok. 350,00
7Premie dla klas za 100% wpłat600,00
8inne209,84
9Zapłata za prowadzenie1 440,00
pozostajeok. 3 560,00
Zestawienie pochodzi ze źródła nieautoryzowanego
opublikowano 30 czerwca 2005
Komentarz i bilans w opracowaniu RR
SPRAWOZDANIE FINANSOWE RADY RODZICÓW 2 0 0 6 / 2 0 0 7
Okres rozliczeniowy: 01.09.2006r. - 31.08.2007r
ISTAN ŚRODKÓW NA 31.08.2007r996,36
 
IIP R Z Y C H O D Y w zŁ18 000,07
1Składki rodziców10 055,00
2Odsetki bankowe 0,09
3Prowizja ze sklepiku2 500,00
4Prowizja PZU3 199,98
5UKS2 245,00
 
IIIW Y D A T K I w zŁ16 520,31
1Nagrody dla uczniów5 468,56
2Premia dla klas za 100% wpłat174,00
3Wydatki okolicznościowe (kwiaty, znaczki dla kl.I itp.)673,04
4Opłaty pocztowe i prowizje bankowe259,70
5Dofinansowanie wycieczek1 185,00
6Gabinet stomatologiczny730,41
7Inne (druki, art. przemysłowe itp.)104,60
8Prowadzenie księgowości 2004 - 20075 400,00
9Transport (zawody sportowe)280,00
10UKS - dofinansowanie2 245,00
 
IVSTAN ŚRODKÓW NA 31.08.2007r.2 476,12
1Zestawienie zbiorcze z banku na dzień 31.08.2007r.2 438,32
1Raport kasowy nr1/200737,80
opracowanie Agnieszka Tabor
opublikowano 10 grudnia 2007
Ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Zielonce, na rok szkolny 2007/2008
 1. Pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin;
 2. Dofinansowanie dodatkowych zajęć dla uczniów;
 3. Dofinansowanie imprez o charakterze ogólnoszkolnym i klasowym;
 4. Nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów;
 5. Stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych;
 6. Zakup pomocy dydaktycznych;
 7. Doposażenie biblioteki szkolnej;
 8. Przewozy uczniów na zawody sportowe;
 9. Stomatolog - materiały;
 10. Inne cele wynikające z aktualnych potrzeb szkoły;
 11. Wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady Rodziców.

opublikowano 10 grudnia 2007
SPRAWOZDANIE FINANSOWE RADY RODZICÓW 2 0 0 8 / 2 0 0 9
Okres rozliczeniowy: 01.09.2008r. - 31.08.2009r
ISaldo środków na 31.08.2008r3 351,80
 
IIP R Z Y C H O D Y w zł19 067,31
1Składki rodziców13 008,00
2Odsetki bankowe 0,31
3Prowizja ze sklepiku800,00
4Prowizja PZU3 080,00
5UKS600,00
6Prowizja z Kiermaszu książek, festynu, zdjęć1 579,00
 
IIIW Y D A T K I w zł20 075,12
1Nagrody dla uczniów10 971,07
2Dofinansowanie imprez (wycieczki, Zielone szkoły)1 625,00
3Wydatki okolicznościowe (kwiaty)428,00
4Opłaty pocztowe i prowizje bankowe266,44
5Imprezy ogólnoszkolne (Dzień Papieski, Mikołajki,
Dzień Edukacji Narodowej, Tłusty czwartek)
1 873,25
6Gabinet stomatologiczny514,99
7Inne (druki, art. przemysłowe itp.)292,67
8Prowadzenie księgowości 2008 - 20091 779,00
9Transport (zawody sportowe)2 124,50
10OC szkoły200,00
 
IVSTAN ŚRODKÓW NA 31.08.2009r.2 343,99
Sporządziła: Joanna Wójcik
opublikowano 21 grudnia 2009
Ramowy preliminarz wydatków Rady Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Zielonce, na rok szkolny 2009/2010
 1. Pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin;
 2. Dofinansowanie dodatkowych zajęć dla uczniów;
 3. Dofinansowanie imprez o charakterze ogólnoszkolnym i klasowym;
 4. Nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów;
 5. Stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych;
 6. Zakup pomocy dydaktycznych;
 7. Doposażenie biblioteki szkolnej;
 8. Przewozy uczniów na zawody sportowe;
 9. Stomatolog - materiały;
 10. Inne cele wynikające z aktualnych potrzeb szkoły;

Wchodzi w życie z dniem uchwalenia, Zielonka, dnia 23 listopada 2009r.
opublikowano 21 grudnia 2009
 
SPRAWOZDANIE FINANSOWE RADY RODZICÓW 2 0 0 9 / 2 0 1 0
dostępne w Radzie Rodziców

 
SPRAWOZDANIE FINANSOWE RADY RODZICÓW 2 0 1 0 / 2 0 1 1
dostępne w Radzie Rodziców

 

 
 
 

Czy wiesz? w jakim świecie dorosną obecne dzieci
poczta szkolnaautor:© Anna Rozalska Opublikowano: 2003.09.20 Aktualizacja: 2011.12.19 do strony głównej